Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Gastrofun z siedzibą – Strzebiń (42-288) przy ul. Lubliniecka 51a.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz w celu realizacji Umów Sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r., dalej jako „RODO”) oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji Umowy Sprzedaży.
 4. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość wglądu i edycji swoich danych przesyłając prośbę o wgląd do danych na adres info@gastrofun.com.
 5. Aby zażądać usunięcia danych osobowych z naszego systemu, prześlij ze swojego adresu e-mail prośbę o usunięcie. Wyślemy Ci e-mail z linkiem potwierdzającym, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem konta.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji Umów Sprzedaży, w tym odpowiedzialne za dostawę zakupionych Towarów do Klienta – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umów Sprzedaży będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat liczonych od wygaśnięcia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony praw będą przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 9. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 10. W przypadkach określonych przepisami prawa Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia ich danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 11. Wobec Klientów nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.